Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser

Nedenfor ses vores salgs- og leveringsbetingelser, som gør sig gældende i alle henseender, med mindre andet er skriftligt aftalt.

1. Generelt
Disse salgs-, leverings- samt licensbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

2. Priser
Alle priser er i danske kroner og ekskl. moms. Vore priser fremgår af Navisupport ApS’ til enhver tid gældende prisliste eller af et konkret tilbud, som tillige indeholder information om leveringsomkostninger, der beregnes af Navisupport ApS. Køber er forpligtet til, indtil leveringstidspunktet, at acceptere ændringer i prisen som følge af omkostninger for Navisupport ApS vedrørende ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter m.v. i følge den aftalte leverance.

Pris for online assistance er kr. 375,- inkl. 15 min.

3. Tidsforbrug og estimater
Alle tids estimater er vurderet så nøjagtigt som muligt, men skal tages som estimater, da mange forhold har indflydelse på det faktiske forbrugte antal timer.

4. Tilbud
Tilbud gælder i 14 dage fra dato med mindre andet er aftalt.

5. Betaling
Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidig betalingsdag. Som hovedregel skal betalingen ske netto kontant, dog accepteres netto 8 dage. Såfremt en sidste rettidig betalingsdag ikke er angivet, skal betalingen ske kontant ved levering. 
Såfremt betaling sker efter forfaldsdag, er Navisupport ApS berettiget til at beregne rente af den til enhver tid gældende skyld med 2% pr. måned, indtil gælden samt rykkergebyr er betalt. Rykkergebyr 100.- kr. pr gang. Såfremt man ikke umiddelbart efter modtagelse af første rykkerskrivelse betaler udestående tilgodehavende, ydes der ikke support før tilgodehavende er modtaget. 
Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger, derefter på gælden. Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på Navisupport ApS, som ikke er skriftligt anerkendt af Navisupport ApS, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købssummen på grund af fordringer af nogen art.

6. Ejendomsforhold
Navisupport ApS forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelig retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købssummen incl. leveringsomkostninger samt eventuelle renter og omkostninger er betalt fuldt ud.

7. Ophavsret
Navisupport ApS forbeholder sig den fulde ophavsret på programmet samt tilhørende dokumentationsmateriale m.v., som er udviklet af Navisupport ApS, og som er beskyttet i henhold til ophavsretsloven. 
Brugeren er uberettiget til at bryde eller ændre eventuelle sikkerhedskoder, ligesom brugeren er uberettiget til at ændre eller fjerne angivelser i/på programmet ind-/påsat af Navisupport ApS om rettighedsforhold, varemærker og lign.

8. Overdragelse
Brugeren er uberettiget til at sælge/udleje/udlåne eller på anden måde overgive eller overføre brugeren af programmet/programmel til tredjemand uden Navisupport ApS’ forudgående skriftlige accept.

9. Kopieringer
Brugeren må ikke kopiere program eller programmering samt eksport af applikation/sikringer, og dertil hørende dokumentationsmateriale helt eller delvis uden Navisupport ApS’ skriftlige accept.

10. Misligholdelse
Såfremt brugeren måtte overtræde betingelser om ejendomsret, ophører programretten / programmelretten straks, og brugeren er forpligtet til, uden kompensation, at tilbagelevere programmet/programmelet, herunder sikkerhedskopien med tilhørende dokumentationsmateriale til Navisupport ApS. Herudover gælder overensstemmelsen med Dansk rets almindelige erstatningsregler i henført lov. 

Brugeren er forpligtet til, ud over at betale erstatning (pkt.8), at betale en konventionalbod på kr. 30.000,00 for hver enkeltstående overtrædelse, uanset om Navisupport ApS ikke kan dokumentere noget tab i den forbindelse.

11. Levering
Levering sker for købers regning og medtages på faktura med mindre det udtrykkeligt fremgår, at leveringsomkostningerne er inkluderet i prisen.

12. Mangler & reklamation
Ved levering skal køber straks fortage en sådan undersøgelse af det solgte som ordentlig forretningsbrug kræver. 
Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks efter manglen er, eller burde være konstateret, og senest 8 dage efter evt. udstedelse af faktura, give Navisupport ApS skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt køber ikke har opdaget manglen, og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. 
Navisupport ApS har valget mellem at afhjælpe manglen eller foretage omlevering. 
Forandringer eller indgreb i det købte uden Navisupport ApS’ skriftlige samtykke, fritager Navisupport ApS for enhver forpligtelse.

13. Ansvarsbegrænsning
Et erstatningskrav overfor Navisupport ApS kan ikke overstige faktura beløbet for den solgte genstand. Ved programmering, er det kundens ansvar at teste og godkende den udførte programmering. Der kan ikke rejses erstatningskrav i forbindelse med programmeringsydelser. Der kan ikke rejses erstatningskrav for ikke udført arbejde og arbejde som Navisupport udskyder eller nægter at udføre. Navisupport ApS’ erstatningsansvar er begrænset til direkte tab, og Navisupport ApS hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. Navisupport ApS er uden ansvar for forsinkelse eller mangler, der skyldes afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå. Navisupport ApS frasiger sig ethvert ansvar, såfremt bruger eller anden leverandør udfører rettelser til Navisupport ApS’ programmel.

14. Hardware garanti
Hvis andet ikke er nævnt gives 12 måneders garanti. Garantien omfatter fabrikationsfejl og materialefejl, der konstateres ved normalt brug. 

Garanti omfatter ikke fejl, skade eller slidtage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, vold eller fremmed indgreb. 
Forsendelsesomkostninger betales af bruger, samt evt. gebyr fra hardware producenten/ service værkstedet. 
Låne/ erstatning for produktet i reparationsperioden gives ikke, men kan tilbydes mod betaling. 
Periferi/ tilbehør garanti: 
Der gives ingen form for garanti på tilbehør som f.eks. farvebånd, toner, DVD/CD, mus osv.

15. Produktansvar
I det omfang andet ikke følger at dansk rets regler om produktansvar gælder følgende begrænsninger. Navisupport ApS er kun ansvarlig for skade forårsaget af en af Navisupport’ Aps leverede varer, i det omfang det kan bevises, at skaden skyldes hans fejl eller forsømmelse.

16. Tvister
Enhver tvist mellem Navisupport ApS og køber skal afgøres efter dansk ret skal anlægge ved sø- og handelsretten i København.

17. Produktinformation
Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for Navisupport ApS.

18. Force majeure
Ingen af parterne er ansvarlig overfor hinanden, hvis der foreligger Force majeure hos en part eller dennes leverandør, herunder krig og mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, lockout, svigtende forsyninger af råmateriale, ildebrand, beskadigelse af produktionsapparat, dødsfald af nøglepersoner, EDB virus i programmet, import- og eksportforhold samt andre forhold uden for en parts kontrol.