Forretningsbetingelser for online backup

Forretningsbetingelser. 

Betingelser
Denne aftale om Online Backup som indgås med Navisupport Aps er omfattet af de nedenfor anførte forretningsbetingelser.
Aftalen anses for indgået ved ibrugtagning af servicen.
 
Varighed og opsigelse
Backupabonnementet kan opsiges til enhver tid, dog minimum med 30 dages varsel, til udgangen af den aftalte betalingsperiode.
Opsigelse skal ske skriftligt, pr. e-mail eller brev.
Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke muligt at opsige abonnementet pr. telefon.
 
Oprettelse
Der er et oprettelses gebyr på 499.- kr. hvilket omfatter installation og konfiguration på en PC/ server.
Installation og konfiguration på yderligere PC/ servere sker efter gældende timepris. 
 
Fortrydelsesret
Der er 14 dages fuld fortrydelsesret på disse abonnementer, undtaget er oprettelsesgebyret.
 
Licensbetingelser for Online Backup
Denne aftale tillader installation og brug af programmet på de computere, hvorfra der foretages backup.
Kunden er ikke berettiget til at overgive, kopiere eller på anden vis overlade de overgivne programmer til tredjepart.
Data overført fra kunden til datacenter tilhører alene kunden.
Pålægges Navisupport Aps af kompetente danske myndigheder at udlevere data tilhørende kunden, kan dette imidlertid ske uden ansvar for Navisupport Aps.
 
Kundes ansvar
Det er kundes ansvar, at der bliver taget backup af relevante data.
Ovenstående e-mail adresse vil bliver informeret om hændelser i f.m. backup job, om det er udført korrekt, evt. med fejl osv.
Det er kundens ansvar, at løse disse problemer eller rette henvendelse til Navisupport for hjælp til dette.
 
Navisupport ApS frasiger sig ethvert ansvar i forhold til datatab, fejlede backup eller gendannelser, driftstab eller på anden vis tab af omsætning grundet mistede data. Det er udelukkende kundens ansvar at overvåge backuprapporter og reagere på fejl. Kunden skal til enhver tid selv generere og opbevare dekrypteringsnøgler. Navisupport ApS har ingen mulighed for at gendanne data, hvis ikke den korrekte dekrypteringsnøgle findes. I øvrigt kan Navisupport ApS ikke holdes til ansvar for udgifter til 3. parts leverandører, i enhver henseende.
 
Kort fortalt, kunden har selv ansvaret for at kundens udstyr kører backup som ønsket. Navisupport sørger for, at de data som modtages, opbevares sikkert.
 
 
Ansvarsbegrænsning
Navisupport Aps erstatningsansvar omfatter ikke indirekte tab, følgeskader, driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenser, herunder tab af data, skade på andre ting samt erstatningskrav fra tredjemand.
Navisupport Aps er ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af manglende tilgængelighed, afbrydelser, forstyrrelser eller nedbrud i de af Navisupport Aps eller af tredjepart leverede ydelser og services, eller uvedkommendes adgang til kundens data.
Navisupport Aps samlede erstatningsansvar er begrænset til DKK. 5.000,00 pr. år, dog vil kunden ikke kunne kræve erstatning udover et beløb svarende til de sidste 12 måneders indbetalte abonnement.
Tredjemands software og ydelser, der leveres af Navisupport Aps i f.m. levering af denne ydelse til kunden, leveres som »de er og forefindes« uden nogen form for udtrykkelig eller stiltiende garanti, herunder f.eks. garanti for funktionalitet, ejendomsret og ikke krænkelse af tredjemands rettigheder.
Navisupport Aps garanterer ikke, at tredjemands software eller ydelser vil være fejlfri, eller at sådanne fejl vil blive udbedret. Kunden er ansvarlig for alle omkostninger i forbindelse med udbedring, reparation eller skader forårsaget af disse fejl.
 
Opbevaring af personoplysninger
Navisupport Aps opfylder den til enhver tid gældende lov om opbevaring af persondata.
 
Lovgivning
Aftalen reguleres af og skal fortolkes af dansk ret, med Byretten i Aalborg som værneting i første instans.
 
Support:
Der er fri telefonsupport på produktet.
 

Mandag-torsdag.  09:00-16:00
Fredag.     09:00-15:00

                  
Såfremt Navisupport Aps via fjernsupport skal koble op for at diagnosticere fejl eller foretage ændringer, foregår dette efter gældende timetakst.
 
Gendannelse af filer:
Skal dette udføres af Navisupport Aps, sker dette efter gældende timetakst.
 
*Tilbageholdelses politik.
Navisupport kan efter hvilken aftalen der er indgået, gendanne filer i op til 28 dage. Dvs. man maksimalt kan gå 28 dage tilbage fra dagsdato og gendanne filer.